Ambassador Dr. Nicholas O'Brien

Ambassador of Ireland to Germany

Dr Nicholas O'Brien

Welcome message

It is both a privilege and an honour to represent Ireland in Germany. Relations between Germany and Ireland are strong, vibrant and warm. They are also enduring. Ireland and Germany celebrated 90 years of diplomatic relations in 2019 but, of course, relations between our two peoples stretch back much further than this. St Killian was an early arrival in Germany when he travelled from his native Cavan to Würzburg in 686 and left an enduring mark on German-Irish relations, which is still celebrated in Germany today.

Germany is a key partner of Ireland and this is reflected in the strength of relations at both official and personal level. We are both proud members of the European Union and share common values which bind us together.

We are also close trading partners and this can be seen in the ever-increasing levels of trade and investment and also in the field of scientific research. We are particularly fortunate that Enterprise Ireland, IDA, Tourism Ireland and Bord Bia are all represented in Germany.

Our cultural links stretch back over the centuries and this is reflected in the appreciation of many Germans for our music, writing and art. Indeed, many German readers have come to know Ireland through Heinrich Böll’s ‘Irisches Tagebuch’.

I would like to extend a particular welcome to newly arrived Irish people in Germany. Please have a look at the resources available on our Embassy website, including the Irische Monatsbuch. We look forward to working with you through the many Irish cultural organisations in Germany.

Together with our Consulate General in Frankfurt and our Honorary Consulates in Stuttgart, Cologne and Hamburg, we are committed to deepening relations with our German hosts and serving the needs of Irish citizens.

With kind regards,

Dr. Nicholas O’Brien
Ambassador

Willkommensnachricht

Es ist ein Privileg und eine Ehre zugleich, Irland in Deutschland zu vertreten. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Irland sind stark, lebendig und warm. Sie sind auch dauerhaft. Irland und Deutschland feierten 2019 90 Jahre diplomatische Beziehungen, aber natürlich reichen die Beziehungen zwischen unseren beiden Völkern viel weiter zurück. Bereits im Jahre 686 reiste St. Killian von seiner Heimat Cavan ins weit entfernte Würzburg und legte dabei den bis heute geschätzten Grundstein deutsch-irischer Beziehungen.

Deutschland ist ein wichtiger Partner Irlands, was sich in der Stärke der Beziehungen auf offizieller und persönlicher Ebene widerspiegelt. Wir sind beide stolze Mitglieder der Europäischen Union und teilen gemeinsame Werte, die uns verbinden.

Wir sind auch enge Handelspartner, was sich in dem ständig steigenden Handels- und Investitionsniveau sowie im Bereich der wissenschaftlichen Forschung zeigt. Wir haben das besondere Glück, dass Enterprise Ireland, IDA, Tourism Ireland und Bord Bia alle in Deutschland vertreten sind.

Unsere kulturellen Verbindungen reichen über Jahrhunderte zurück, was sich in der Wertschätzung vieler Deutscher für unsere Musik, unser Schreiben und unsere Kunst widerspiegelt. Tatsächlich haben viele deutsche Leser Irland durch Heinrich Bölls "Irisches Tagebuch" kennengelernt.

Ich möchte die neu eingetroffenen Iren in Deutschland besonders willkommen heißen. Bitte werfen Sie einen Blick auf die auf unserer Botschaft-Website verfügbaren Ressourcen, einschließlich des irischen Monatsbuchs. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen über die vielen irischen Kulturorganisationen in Deutschland. 

Gemeinsam mit unserem Generalkonsulat in Frankfurt und unseren Honorarkonsulaten in Stuttgart, Köln und Hamburg engagieren wir uns für die Vertiefung der Beziehungen zu unseren deutschen Gastgebern und für die Bedürfnisse der irischen Bürger.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nicholas O’Brien

Botschafter

Teachtaireacht fáilte

Is mór an phribhléid agus onóir dom ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn sa Ghearmáin. Tá caidrimh idir an Ghearmáin agus Éire láidir, bríomhar agus an-cáirdiúil. Tá siad buanseasmhach freisin. Ceiliúrimid deich mbliana is ceithre fichid de chaidreamh thaidhleoireachta idir an Ghearmáin agus Éire le linn 2019 ach, ar ndóigh, síneann na ceangail idir an dhá phobal ar ais i bhfad níos faide ná sin. Ba é Naomh Cillian ceann de na hÉireannaigh is luaithe san Ghearmáin nuair a tháinig sé go dtí Wurzburg óna áit dhúchasach i gCabháin i 686 agus d'fhág sé marc buan ar chaidreamh na Gearmáine-na hÉireann, atá á cheiliúradh go fóill sa Ghearmáin inniu.

Is comhpháirtí lárnach í an Ghearmáin d’Éirinn agus léirítear é seo i neart na gcaidrimh oifigiúila agus pearsanta araon. Is baill bródúla den Aontas Eorpach a bhfuilimid araon agus roinnimid luachanna comhchoiteanna a cheanglaíonn le chéile muid.

Is comhpháirtithe trádála dlúth sinn freisin agus is féidir é seo a fheiceáil sna leibhéil trádála agus infheistíochta atá ag síormhéadú agus i réimse an taighde eolaíochta. Tá an t-ádh orainn go bhfuil ionadaíocht oifigiúil ag Enterprise Ireland, IDA, Tourism Ireland agus Bord Bia sa Ghearmáin.

Síneann ár naisc chultúrtha siar thar na céadta bliana agus léirítear é seo i léirthuiscint go leor Gearmánaigh inár gcuid ceoil, scríbhneoireachta agus ealaíone. Go deimhin, tá go leor léitheoirí ón Ghearmáin tagtha chun eolas a fháil ar Éirinn tríd an "Irisches Tagebuch" a bhí scríobtha ag Heinrich Boll.

Ba mhaith liom go háraithe fáilte faoi leith a chur roimh mhuintir na hÉireann atá tagtha chun na Gearmáine le gairid. Breathnaigh ar na hacmhainní atá ar fáil duit ar suíomh gréasáin na hAmbasáide, lena n-áirítear ár Irische Monatsbuch. Táimid ag tnúth le bheith ag obair libh trí na heagraíochtaí cultúrtha Éireannacha ar fad Ghearmáin.

In éineacht lenár Ard-Chonsalacht i Frankfurt agus lenár gConsalachtaí Oinigh atá i Stuttgart, Cologne agus Hamburg, táimid tiomanta do chaidreamh lenár n-óstaigh Gearmánacha a dhoimhniú agus freastal ar riachtanais shaoránaigh na hÉireann a dhéanamh.

Le gach dea-mhéin

Dr. Nicholas O'Brien

Ambasadóir

Curriculum Vitae - EN

Dr. Nicholas O'Brien took up duty in Berlin as Ireland’s Ambassador to the Federal Republic of Germany in August 2019. Prior to this he served as Director General for EU and International Affairs at the Finance Ministry in Dublin from 2014 to 2019. In this capacity, he was a member of the EU’s Economic and Financial Committee, which prepares meetings of EuroZone finance ministers. He worked closely on the Eurozone crisis and served as Ireland’s Director on the EU’s crisis mechanism funds - the European Stability Mechanism and the European Financial Stability Facility.

From 2011 to 2014, he was Diplomatic Advisor to the Minister for Finance.

He served as Deputy Head of Mission at the Berlin Embassy from 2008 to 2011 and as Consul General in Shanghai from 2004 to 2008. Prior to this, he was Africa Director at the Foreign Ministry from 2001 until 2004, during Ireland’s EU Presidency and term on the UN Security Council. From 1998 to 2001, he worked in DG External Relations of the European Commission.

Earlier in his career, he held several positions at the Finance Ministry including Private Secretary to the Minister of State.

He holds a Doctorate in Governance from Queen’s University Belfast and a Master’s in Public Management. His primary degree is in economics and public administration.

In a private capacity, he served on the Board of Governors of Mary Immaculate College, Limerick, from 2013 to 2018.

His publications include Irish Investment in China: Setting New Patterns, Rozenburg Publishers, Amsterdam, 2011; Emerging Trends in Irish FDI into China, Administration, Vol. 58, no. 1, 2010 and; ASEM: Moving from an Economic to a Political Dialogue, Briefing Paper 01/02, European Institute for Asian Studies, 2001

Curriculum Vitae - DE

Dr. Nicholas O’Brien trat im August 2019 als irischer Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland sein Amt in Berlin an. Davor war er von 2014 bis 2019 Generaldirektor für EU und Internationale Angelegenheiten im Finanzministerium in Dublin. In dieser Funktion war er Mitglied des Wirtschafts- und Finanzausschusses der EU, welcher die Sitzungen der Finanzminister der Eurozone vorbereitet. Er arbeitete intensiv an der Eurozonenkrise und war Irlands Direktor für die Krisenmechanismusfonds der EU - den Europäischen Stabilitätsmechanismus und die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität.

Von 2011 bis 2014 war er diplomatischer Berater des Finanzministers.

Von 2008 bis 2011 war er stellvertretender Botschafter der Botschaft in Berlin und von 2004 bis 2008 Generalkonsul in Shanghai. Zuvor war er von 2001 bis 2004 Afrika-Direktor im Außenministerium, im Rahmen der irischen EU-Präsidentschaft und Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat. Von 1998 bis 2001 arbeitete er in der Generaldirektion Außenbeziehungen der Europäischen Kommission.

Zu Beginn seiner Karriere bekleidete er eine Vielzahl von Positionen im Finanzministerium, darunter auch die als Privatsekretär des Staatsministers.

Er hat einen Doktortitel in Governance von der Queen's University Belfast und einen Master in Public Management. Sein Hauptstudium absolvierte er in den Bereichen Wirtschaft und öffentliche Verwaltung.

In privater Funktion war er von 2013 bis 2018 im Board of Governors des Mary Immaculate College, Limerick, tätig.

Zu seinen Veröffentlichungen gehören Irish Investment in China: Setting New Patterns, Rozenburg Publishers, Amsterdam, 2011; Emerging Trends in Irish FDI into China, Administration, Vol. 58, no. 1, 2010 und; ASEM: Moving from an Economic to a Political Dialogue, Briefing Paper 01/02, European Institute for Asian Studies, 2001

BETA

This is a prototype - your feedback will help us to improve it. Leave feedback.