Getting to & around Dublin over Easter Taisteal chuig Baile Átha Cliath agus laistigh den chathair um Cháisc


All you need to know about travelling to and around Dublin this Easter.

An t-eolas a theastaíonn uait le taisteal chuig Baile Átha Cliath agus laistigh den chathair an Cháisc seo.


Important Transport Information Update: Dublin City over Easter Weekend

Nuashonrú Tábhachtach le Faisnéis Taistil: Cathair Bhaile Átha Cliath thar Dheireadh Seachtaine na Cásca

Dublin City Council (DCC) is encouraging everyone to come into the city to partake in the Easter commemorations over Easter weekend. They are also urging people to take public transport where possible as there will be significant traffic restrictions and a cordon in place on Easter Sunday. The various public and private and public transport carriers will be providing additional services to bring people into and out of the city on both Easter Sunday and Easter Monday.

For urgent requirements relating to vehicular access throughout the restricted cordon area on Easter Sunday, DCC are providing a Vehicle Access Information Phone Number – 01 222 2016. This will operate from the Traffic Control Centre in Civic Offices each day from Good Friday to Easter Sunday inclusive, with lines open from 9am to 5pm.

The Livedrive DublinCityFM Radio programme (103.2FM) will also be coming live from the Traffic Control Centre on Easter Sunday, providing live traffic updates from around the Dublin Region, from 8am to 10am, and from 3pm to 5pm on Easter Sunday (Twitter: @livedrive).

It should also be noted that due to the Easter Parade on Sunday, 27th March and the events on Monday, 28th March some Coca Cola Zero Dublinbikes scheme stations will be closed from Sat 26th through to Tuesday 29th; others may have restricted access.

For full details of stations affected please visit: http://www.dublinbikes.ie/Magazine/News/Station-News-Temporary-Station-Disruptions-due-to-Easter-Rising-Events-in-the-City.

Tá gach duine á spreagadh ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le teacht isteach sa chathair agus bheith páirteach i gcomóradh na Cásca thar dheireadh seachtaine na Cásca. Tá daoine á spreagadh acu chomh maith le leas a bhaint as iompar poiblí nuair is féidir mar go mbeidh srianta tráchta suntasacha agus tródam i bhfeidhm Domhnach Cásca. Beidh seirbhísí breise á gcur ar fáil ag na hiompróirí éagsúla príobháideacha agus poiblí chun daoine a thabhairt chuig an gcathair agus abhaile arís Domhnach Cásca agus Luan Cásca.

I gcás riachtanais phráinneacha maidir le rochtain feithicle sa cheantar srianta ar Dhomhnach Cásca, tá Uimhir Ghutháin le haghaidh Faisnéise ar Rochtain Feithicle – 01 222 2016 á cur ar fáil ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Feidhmeoidh sé seo ón Ionad um Rialú Tráchta sna hOifigí Cathartha gach lá ó Aoine an Chéasta go dtí Domhnach Cásca agus an dá lá sin san áireamh, agus beidh línte ar oscailt ó 9am go 5pm.

Beidh an clár raidió Livedrive DublinCityFM (103.2FM) á chraoladh beo ón Ionad um Rialú Tráchta chomh maith Domhnach Cásca, agus tabharfaidh siad na scéalta is déanaí maidir leis an trácht i Réigiún Bhaile Átha Cliath, ó 8am go 10am agus ó 3pm go 5pm Domhnach Cásca (Twitter: @livedrive).

Ba cheart a thabhairt faoi deara, mar gheall ar Pharáid na Cásca Dé Domhnaigh, an 27 Márta agus ar na himeachtaí Dé Luain, an 28 Márta go mbeidh roinnt stáisiún i scéim Coca Cola Zero Dublinbikes dúnta ó Dé Sathairn go dtí Dé Máirt, an 26-29 Márta; beidh rochtain shrianta ar roinnt eile.

I gcomhair sonraí iomlán ar na stáisiúin ar a mbeidh tionchar tabhair cuairt ar: http://www.dublinbikes.ie/Magazine/News/Station-News-Temporary-Station-Disruptions-due-to-Easter-Rising-Events-in-the-City.


FAQ

Ceisteanna Coitianta

1. What is the exact extent of traffic restrictions? When will traffic restrictions be put in place and how long will they last; when will traffic restrictions be lifted?

Please refer to the following:

- MAP showing the overall restriction on traffic entering Dublin City centre on Easter Sunday, which applies from 7am to 6pm.

- MAP showing Easter Sunday traffic management plan, parade route, viewing areas and other information relevant to Easter Sunday.

- MAP showing information relevant to Easter Monday.

- LIST of street closures on Easter Monday.

2. Are there changes to bus, train, Luas and taxi movements; if so what is proposed and how long will the changes last?

Yes, there are detailed arrangements for all of the above. Please see HERE for details. People are asked to bear in mind that there will be significant numbers of people in Dublin city centre and that use of public transport is strongly recommended.

3. On the basis that there may be more people attending than planned, will there be secondary locations used as viewing areas with screens etc.? 

There will be five secondary viewing areas with screens within the city centre, at:

  • St Stephen’s Green North/East
  • Trinity College
  • King’s Inns
  • Smithfield
  • Merrion Square

Crowd distribution will be managed from the central Control Room. The situation on the ground will be controlled by An Garda Siochana and in the event that the parade route reaches capacity, members of the public will be directed to these secondary viewing areas. Each area will have a viewing screen showing the live footage from the parade.

4. What arrangements are in place to get people safely in and out of the locations? Will Gardaí to be on point duty to assist in getting people efficiently in and out of the city?

Gardai will be on duty all day monitoring the crowds from the central control room, using CCTV. In addition, public information will be provided on the viewing screens, in social media and in other media outlets.

5. What controls will be in place to prevent on-street drinking, including procedures to prevent young people bringing alcohol into the city? Will Garda activities, similar to those employed on St. Patrick’s day be in place to regulate such incidents?

An Garda Siochana will enforce the law. Off-licenses will not be permitted to open before 4pm on either Easter Sunday or Monday.

6. If difficulties arise on the day, will there be a contact numbers issued whereby the issues arising can be dealt with expeditiously? In such a scenario, will we have met with the relevant personnel before the events take place?

Emergency and other contact numbers will be made public in advance of Easter Weekend.

7. How many people are expected to visit the city over the course of the main Easter events?

Attendances will be weather dependent to a significant degree. However, the Gardaí are planning for 500,000 people attending events on both Easter Sunday and Easter Monday. Significant additional footfall is not expected on any other days around Easter.

1. Cé na srianta tráchta a bheidh ann? Cén uair a chuirfear na srianta tráchta i bhfeidhm agus cé chomh fada is a mhairfidh siad?

Déan tagairt don mhéid a leanas:

- LÉARSCÁIL a léiríonn na srianta tráchta ar fad ar dhul isteach chuig Cathair Bhaile Átha Cliath Domhnach Cásca, a bheidh i bhfeidhm ó 7am go 6pm.

- LÉARSCÁIL a léiríonn plean bainistíochta tráchta Dhomhnach Cásca, bealach na paráide, limistéir amhairc agus faisnéis eile ábhartha do Dhomhnach Cásca.

- LÉARSCÁIL a léiríonn faisnéis ábhartha do Luan Cásca.

- LIOSTA de shráideanna dúnta ar Luan Cásca.

2. An bhfuil aon athrú ar ghluaiseachtaí bus, traenach, Luas agus tacsaí; agus má tá céard atá beartaithe agus cé chomh fada is a mhairfidh na hathruithe?

Tá, tá socruithe mionsonraithe dóibh siúd thuasluaite ar fad. Feic ANSEO i gcomhair sonraí. Iarrtar ar dhaoine cuimhneamh go mbeidh go leor daoine i lár chathair Bhaile Átha Cliath agus moltar go láidir iompar poiblí a úsáid.

3. Ar an mbunús go bhféadfadh níos mó daoine freastal ar na himeachtaí ná mar atáthar ag súil, an mbeidh láithreacha tánaisteacha ar fáil mar láithreacha amhairc le scáileáin etc.? 

Beidh cúig limistéar thánaisteacha amhairc le scáileáin i lár na cathrach, ag:

  • Faiche Stiabhna Thuaidh/Thoir
  • Coláiste na Tríonóide
  • Óstaí an Rí
  • Margadh na Feirme
  • Cearnóg Mhuirfean

Bainisteofar dáileadh an tslua ón Seomra Rialaithe lárnach. Rialóidh an Garda Síochána an cás ar an talamh agus i gcás go líontar bealach na paráide, treorófar baill an phobail chuig na láithreacha tánaisteacha amhairc sin. Beidh scáileán amhairc i ngach limistéar ar a dtaispeánfar an pharáid beo.

4. Cé na socruithe atá i bhfeidhm chun daoine a ligean isteach agus amach as na láithreacha? An mbeidh na Gardaí ar dualgas le cuidiú le daoine dul isteach agus amach as an gcathair go héifeachtach?

Beidh Gardaí ar dualgas ar feadh an lae ar fad agus iad i mbun monatóireachta ar na sluaite ón seomra rialaithe lárnach, le CCTV. Chomh maith leis sin, cuirfear faisnéis phoiblí ar fáil ar na scáileáin amhairc, sna meáin shóisialta agus in asraonta meán eile.

5. Cé na srianta a bheidh i bhfeidhm chun ólachán ar an sráid a chosc, lena n-áirítear nósanna imeachta chun cosc a chur ar dhaoine óga alcól a thabhairt isteach sa chathair? An mbeidh gníomhaíochtaí an Gharda Síochána, cosúil leo siúd a bhí in úsáid ar Lá Fhéile Pádraig, i bhfeidhm chun eachtraí dá leithéid a rialú?

Cuirfidh an Garda Síochána an dlí i bhfeidhm. Ní cheadófar d’eischeadúnais oscailt roimh 4pm Domhnach Cásca ná Luan Cásca.

6. Má bhíonn fadhbanna ann ar an lá, an eiseofar uimhreacha teagmhála trínar féidir déileáil leis na fadhbanna go tapa? I gcás mar sin, an mbeidh cruinniú againn leis na pearsanra ábhartha roimh na himeachtaí?

Déanfar poiblíocht ar uimhreacha éigeandála agus teagmhála eile roimh Dheireadh Seachtaine na Cásca.

7. Cé mhéad duine a bhfuiltear ag súil leo sa chathair i rith phríomhimeachtaí na Cásca?

Beidh an líon daoine a fhreastalóidh ar an imeacht ag brath go mór ar an aimsir. Ach tá pleananna á dhéanamh ag na Gardaí i gcomhair 500,000 duine ag freastal ar imeachtaí ar Dhomhnach Cásca agus ar Luan Cásca. Níltear ag súil le líon mór daoine ar aon lá eile timpeall na Cásca.


Street closures on Easter Monday, 28th March

Dúnadh sráideanna Luan Cásca, an 28 Márta

Click here for a pdf of street closures.

Three Dublin City Council Carparks will be closed for the day: Haymarket Square, Smithfield Plaza and the Mary’s Lane car park.

Cliceáil anseo chun pdf a fháil de na sráideanna dúnta.

Dúnfar trí Charrchlós de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath don lá: Cearnóg Mhargadh an Fhéir, Plás Mhargadh na Feirme agus carrchlós Lána Mhuire.


Dublin Bus Services

Seirbhísí Bhus Átha Cliath

Good Friday, 25th March

In order to facilitate the building of viewing stands, O’Connell Street will be closed to traffic. Dublin Bus services which normally operate via O’Connell Street will operate via Parnell Street – Gardiner Street – South Quays/Eden Quay and return to their normal routing at D’Olier Street/Westmoreland Street.

Easter Saturday, 26th March

Due to the closure of O’Connell Street to traffic, Dublin Bus services which normally operate via O’Connell Street will operate via Parnell Street – Gardiner Street – South Quays/Eden Quay and return to their normal routing at D’Olier Street/Westmoreland Street.

Easter Sunday, 27th March

Due to the Easter Sunday Commemoration Parade there will be a large number of street closures in Dublin City Centre. A number of Dublin Bus services will operate from 10 temporary termini located around the city centre. These are shown on this MAP, with the T1 to T10 symbols. Buses stopping at each terminus are listed in the indices. A number of routes will continue to operate cross-city throughout the day and are shown on the map.

Easter Monday, 28th March

A number of commemorative events will be take place on Monday. As a result O’Connell Street will remain closed and buses will be diverted via Parnell Street - Gardiner Street - South Quays/Eden Quay and return to their normal routing at D’Olier Street/Westmoreland Street. For detailed diversions and the best route options to get you to events taking place in the city, please visit www.dublinbus.ie

Aoine an Chéasta, an 25 Márta

D’fhonn tógáil seastáin amhairc a éascú, beidh Sráid Uí Chonaill dúnta do thrácht. Feidhmeoidh seirbhísí Bhus Átha Cliath a fheidhmíonn de ghnáth trí Shráid Uí Chonaill trí Shráid Parnell – Sráid Ghairdinéir – an Ché Theas/Cé Éidin agus rachaidh siad ar ais chuig a ngnáthbhealach ag Sráid D’Olier/Sráid Westmoreland.

Satharn Cásca, an 26 Márta

Mar gheall go mbeidh Sráid Uí Chonaill dúnta do thrácht, feidhmeoidh seirbhísí Bhus Átha Cliath a fheidhmíonn de ghnáth trí Shráid Uí Chonaill trí Shráid Parnell – Sráid Ghairdinéir – an Ché Theas/Cé Éidin agus rachaidh siad ar ais chuig a ngnáthbhealach ag Sráid D’Olier/Sráid Westmoreland.

Domhnach Cásca, an 27 Márta

Mar gheall ar an bParáid Chomórtha ar Dhomhnach Cásca beidh go leor sráideanna dúnta i lár Chathair Bhaile Átha Cliath. Feidhmeoidh roinnt seirbhísí de chuid Bhus Átha Cliath ó dheich gcríochfort shealadacha suite timpeall lár na cathrach. Tá siad le feiceáil ar an  LÉARSCÁIL seo, le siombailí T1 go T10. Liostaítear na busanna a bheidh ag stopadh ag na críochfoirt ar fad sna hinnéacsanna. Leanfaidh roinnt bealaí trasna na cathrach ag feidhmiú i rith an lae agus taispeántar ar an léarscáil iad.

Luan Cásca, an 28 Márta

Beidh roinnt imeachtaí comórtha ar siúl ar an Luan. Mar thoradh air sin, fanfaidh Sráid Uí Chonaill dúnta agus cuirfear busanna ar mhalairt slí trí Shráid Parnell – Sráid Ghairdinéir – an Ché Theas/Cé Éidin agus rachaidh siad ar ais chuig a ngnáthbhealach ag Sráid D’Olier/Sráid Westmoreland. Chun malairt slí mhionsonraithe a fheiceáil agus na roghanna bealaigh is fearr a fháil le dul chuig imeachtaí atá ar siúl sa chathair, tabhair cuairt ar www.dublinbus.ie


Bus Éireann Services

Seirbhísí Bhus Éireann

Easter Sunday, 27th March

Bus Éireann have a significantly enhanced timetable in operation for Easter Sunday. Due to extensive road closures a number of Bus Éireann services have been re-routed while a small number of termini have been relocated for the day. All Expressway inter-city services will depart from Busáras at their scheduled time, operating via the Dublin Port Tunnel to the M50.

Commuter services will operate to and depart from the following locations:

• Route 103 and 105 - Beresford Place

• Routes 100X to Dundalk and 120 to Tullamore -  Custom House Quay

• Route 101 to Drogheda - Talbot Street

• Routes 109 to Cavan and 111 to Trim – Busáras

• Route 115 to Mullingar - Amiens Street

• Routes 126 to Kildare and 133 to Wicklow - Georges  Quay

Bus Éireann will be unable to serve stops at Heuston Station, Ha’penny bridge and Wilton Terrace for the duration of the street closures.

Easter Monday, 28th March

In order to cater for additional customer demand Bus Éireann will operate a Saturday timetable on Easter Monday on the following routes:

103 (Ashbourne - Dublin)

105 (Ratoath - Dublin)

100X (Dundalk - Dublin)

101 (Drogheda - Dublin)

109 (Cavan - Dublin)

111 (Trim - Dublin)

115 (Mullingar - Dublin)

120 (Tullamore - Dublin)

126 (Kildare - Dublin)

133 (Wicklow - Dublin)

Due to the closure of O’Connell Street, routes 109 and 111 will operate via Gardiner Street en-route to Dublin City Centre from Thursday evening until Tuesday morning. All other routes will operate per schedule on Easter Monday. 

Further information can be found at www.buseireann.ie or by calling 01-8366111

Domhnach Cásca, an 27 Márta

Beidh amchlár atá breisithe go suntasach i bhfeidhm ag Bus Éireann Domhnach Cásca. Mar gheall ar dhúnadh bóithre fairsing, cuirfear roinnt de sheirbhísí Bhus Éireann ar mhalairt slí agus athlonnófar líon beag críochfort don lá. Imeoidh gach seirbhís idirchathrach Expressway ó Bhusáras ag an am sceidealaithe, trí Thollán Chalafort Bhaile Átha Cliath chuig an M50.

Feidhmeoidh seirbhísí comaitéara chuig na láithreacha seo a leanas agus uathu:

• Bealach 103 agus 105 – Plás Beresford

• Bealach 100X go Dún Dealgan agus Bealach 120 chuig Tulach Mhór –  Cé Theach an Chustaim

• Bealach 101 go Droichead Átha – Sráid Thalbóid

• Bealach 109 go dtí an Cabhán agus Bealach 111 go Baile Átha Troim – an Busáras

• Bealach 115 go dtí an Muileann gCearr – Sráid Amiens

• Bealach 126 go dtí Cill Dara agus Bealach 133 go Cill Mhantáin – Cé  Sheoirse

Ní bheidh Bus Éireann in ann stopadh ag Stáisiún Heuston, ag Droichead na Life ná ag Ardán Wilton fad is a bheidh na sráideanna dúnta.

Luan Cásca, an 28 Márta

D’fhonn freastal ar an éileamh breise ó chustaiméirí, feidhmeoidh Bus Éireann amchlár an tSathairn ar Luan Cásca ar na bealaí seo a leanas:

103 (Cill Dhéagláin – Baile Átha Cliath)

105 (Ráth Tó – Baile Átha Cliath)

100X (Dún Dealgan – Baile Átha Cliath)

101 (Droichead Átha – Baile Átha Cliath)

109 (An Cabhán – Baile Átha Cliath)

111 (Baile Átha Troim – Baile Átha Cliath)

115 (An Muileann gCearr – Baile Átha Cliath)

120 (Tulach Mhór – Baile Átha Cliath)

126 (Cill Dara – Baile Átha Cliath)

133 (Cill Mhantáin – Baile Átha Cliath)

Mar gheall go mbeidh Sráid Uí Chonaill dúnta, feidhmeoidh bealach 109 agus bealach 111 trí Shráid Ghairdinéir ar an mbealach chuig Lár Chathair Bhaile Átha Cliath ó thráthnóna Déardaoin go dtí maidin Dé Máirt. Feidhmeoidh gach bealach eile de réir an sceidil ar Luan Cásca. 

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ar www.buseireann.ie nó trí ghlaoch ar 01-8366111


Iarnród Éireann Services

Seirbhísí Iarnród Éireann

Iarnród Éireann will be providing additional capacity on all DART and Commuter services on both Easter Sunday & Easter Monday.

Easter Sunday, 27th March

DART: Services will be increased from regular Sunday timetable 2 services per hour to 5 Services Per hour in each direction 08:30-10:30 at maximum train size. This service level can be extended for a longer duration if demand dictates. Service level of 5 Trains per hour will be reintroduced once more at approximately 14:30 (post parade) until demand recedes. Additional services may operate between these times with the ability to significantly increase service levels should demand dictate.

Commuter Services: Services will be increased from regular Sunday timetable 1 service per hour to 4 Services Per hour from 08:30-10:30. This service level can be extended for a longer duration if demand dictates. Service level of 4 Trains per hour will be reintroduced once more at approximately 14:30 (post parade) until demand recedes. Additional services may operate between these times with the ability to significantly increase service levels should demand dictate.

Intercity: Train sizes will be increased to maximum size for services to Dublin on morning services and on services from Dublin post parade. Additional special services will be introduced from locations where demand dictates. Demand will be ascertained closer to the event by monitoring on-line bookings on regular services.  

Easter Monday, 28th March

DART: Services will be increased from regular Bank Holiday Monday timetable 2 services per hour to 4 Services Per hour in each direction with trains at maximum size for the entire day. Additional services may also operate to increase service levels should demand dictate with trains on standby to respond to individual peaks during the day.

Commuter Services: Services will be increased from regular Bank Holiday Monday timetable 1 service per hour to 4 Services Per hour from 08:45-11:00. This service level can be extended for a longer duration if demand dictates. Service level of 4 Trains per hour will be reintroduced once more at approximately 16:00 until demand recedes. Additional services may also operate to increase service levels should demand dictate with trains on standby to respond to individual peaks throughout the day.

Intercity: Train sizes will be increased to maximum size for services to Dublin on morning services and on services from Dublin in the afternoon/evening. Additional special train services will be introduced to and from locations where demand dictates. Demand will be ascertained closer to the event by monitoring on-line bookings on regular services.

Park & Ride facilities will be available at car parks across the network including: Dunboyne, M3 Parkway, Newbridge, Kildare, Hazelhatch & Celbridge, Sallins & Naas, Heuston, Connolly Donabate, Malahide and Clongriffin.

Cuirfidh Iarnród Éireann carráistí breise ar fáil ar gach seirbhís DART agus Comaitéara ar Dhomhnach Cásca agus Luan Cásca.

Domhnach Cásca, an 27 Márta

DART: Méadófar na seirbhísí ó ghnáth-amchlár an Domhnaigh, ina mbíonn dhá sheirbhís in aghaidh na huaire, chuig cúig sheirbhís in aghaidh na huaire i ngach treo idir 08:30-10:30 leis an traein is mó agus is féidir. Féadfar an leibhéal seirbhíse seo a shíneadh ar feadh tréimhse níos faide má bhíonn éileamh ann. Tabharfar cúig thraein in aghaidh na huaire ar ais arís ag timpeall 14:30 (tar éis na paráide) go dtí go laghdaíonn an t-éileamh. D’fhéadfadh seirbhísí breise feidhmiú idir na hamanna seo agus beifear in ann na leibhéil seirbhíse a mhéadú go suntasach má bhíonn an t-éileamh ann.

Seirbhísí Comaitéara: Méadófar na seirbhísí ó ghnáth-amchlár an Domhnaigh, ina mbíonn seirbhís amháin in aghaidh na huaire, chuig ceithre sheirbhís in aghaidh na huaire i ngach treo idir 08:30-10:30. Féadfar an leibhéal seirbhíse seo a shíneadh ar feadh tréimhse níos faide má bhíonn éileamh ann. Tabharfar ceithre thraein in aghaidh na huaire ar ais arís ag timpeall 14:30 (tar éis na paráide) go dtí go laghdaíonn an t-éileamh. D’fhéadfadh seirbhísí breise feidhmiú idir na hamanna seo agus beifear in ann na leibhéil seirbhíse a mhéadú go suntasach má bhíonn an t-éileamh ann.

Idirchathrach: Méadófar traenacha chuig an méid is mó agus is féidir do sheirbhísí chuig Baile Átha Cliath ar sheirbhísí maidine agus ar sheirbhísí ó Bhaile Átha Cliath tar éis na paráide. Tabharfar isteach seirbhísí speisialta ó láithreacha ina mbíonn éileamh. Gheofar amach faoin éileamh níos gaire don imeacht trí mhonatóireacht a dhéanamh ar áirithintí ar líne ar sheirbhísí rialta.  

Luan Cásca, an 28 Márta

DART: Méadófar na seirbhísí ó ghnáth-amchlár Luan Saoire Bainc, ina mbíonn dhá sheirbhís in aghaidh na huaire, chuig ceithre sheirbhís in aghaidh na huaire i ngach treo leis an traein is mó agus is féidir ar feadh an lae. D’fhéadfaí seirbhísí breise a chur ar fáil chomh maith chun leibhéil seirbhíse a mhéadú má bhíonn an t-éileamh ann agus beidh traenacha ar feitheamh le freagairt do bhuaicphointí aonair i rith an lae.

Seirbhísí Comaitéara: Méadófar na seirbhísí ó ghnáth-amchlár Luan Saoire Bainc, ina mbíonn seirbhís amháin in aghaidh na huaire, chuig ceithre sheirbhís in aghaidh na huaire i ngach treo idir 08:45-11:00. Féadfar an leibhéal seirbhíse seo a shíneadh ar feadh tréimhse níos faide má bhíonn éileamh ann. Tabharfar ceithre thraein in aghaidh na huaire ar ais arís ag timpeall 16:00 go dtí go laghdaíonn an t-éileamh. D’fhéadfaí seirbhísí breise a chur ar fáil chomh maith chun leibhéil seirbhíse a mhéadú má bhíonn an t-éileamh ann agus beidh traenacha ar feitheamh le freagairt do bhuaicphointí aonair i rith an lae.

Idirchathrach: Méadófar traenacha chuig an méid is mó agus is féidir do sheirbhísí chuig Baile Átha Cliath ar sheirbhísí maidine agus ar sheirbhísí ó Bhaile Átha Cliath tráthnóna. Tabharfar isteach seirbhísí speisialta traenach ó láithreacha ina mbíonn éileamh agus chucu. Gheofar amach faoin éileamh níos gaire don imeacht trí mhonatóireacht a dhéanamh ar áirithintí ar líne ar sheirbhísí rialta.

Beidh áiseanna Páirceála agus Taistil ar fáil i gcarrchlóis ar fud an ghréasáin lena n-áirítear: Dún Búinne, Bealach na Páirce ar an M3, an Droichead Nua, Cill Dara, Collchoill agus Cill Droichid, na Solláin agus an Nás, Heuston, Ó Conghaile Dhomhnach Bat, Mullach Íde agus Cluain Ghrífín.


LUAS Services

Seirbhísí LUAS

Easter Sunday, 27th March

Please note: There may be disruption to Luas services on Easter Sunday and Easter Monday. Please visit www.luas.ie for the most up to date information on services.

Luas services on both the Red and Green lines will operate a Monday to Friday timetable to facilitate travel to and from the parade.

The Red Luas line will operate from Tallaght/Saggart to Smithfield only. Also, a shuttle service will operate between The Point and Abbey Street stops, Connolly stop will be inactive for the day.

The Green line will operate between Brides Glen to Harcourt Street only.

Full line services will be restored when traffic restrictions are lifted.

Easter Monday, 28th March

An enhanced Luas service will operate on both the Red and Green lines.

 

Domhnach Cásca, an 27 Márta

Tabhair faoi deara: D’fhéadfaí cur isteach ar sheirbhísí Luas ar Dhomhnach Cásca agus ar Luan Cásca. Tabhair cuairt ar www.luas.ie don fhaisnéis is déanaí maidir le seirbhísí.

Feidhmeoidh seirbhísí Luas ar na línte Dearga agus Glasa de réir amchlár Luain go hAoine chun taisteal chuig an bparáid agus abhaile arís a éascú.

Ní fheidhmeoidh líne Dhearg Luas ó Thamhlacht/Shagard ach chuig Margadh na Feirme. Feidhmeoidh seirbhís tointeála idir stadanna Iosta na Rinne agus Shráid na Mainistreach, ní bheidh stad Uí Chonghaile gníomhach don lá.

Ní fheidhmeoidh líne Ghlas Luas ach idir Gleann Bhríde agus Sráid Fhearchair.

Beidh seirbhísí iomlána ag feidhmiú nuair a chuirtear deireadh leis na srianta tráchta.

Luan Cásca, an 28 Márta

Feidhmeoidh seirbhísí Luas breisithe ar na línte Dearga agus Glasa araon.

 


Taxi Services

Seirbhísí Tacsaí

Due to the Garda cordon in place in Dublin City centre on Easter Sunday taxis will be stopped at Heuston Station, The Five Lamps coming from the north side of the city and the canal coming in from the south side of the city.

The taxi rank on O'Connell street is closed from midnight on Thursday until Tuesday.  Dublin City Council are looking at a temporary taxi rank at the Ambassador Theatre which could operate on Thursday/Friday and Saturday. Further information will follow as it becomes available.

Taxis will operate as normal on Monday with the exception of O' Connell Street in Dublin.

Mar gheall ar thródam an Gharda Síochána i lár Chathair Bhaile Átha Cliath ar Dhomhnach Cásca, stopfar tacsaithe ag Stáisiún Heuston, The Five Lamps ag teacht ó thuaisceart na cathrach agus an chanáil ag teacht aneas.

Beidh an stad tacsaithe ar Shráid Uí Chonaill dúnta ó mheán oíche Déardaoin go dtí Dé Máirt.  Tá stad tacsaithe sealadach á lorg ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag Amharclann an Ambassador le feidhmiú Déardaoin/Dé hAoine agus Dé Sathairn. Cuirfear tuilleadh faisnéise ar fáil de réir mar a fhaightear í.

Feidhmeoidh tacsaithe mar is gnách Dé Luain seachas ar Shráid Uí Chonaill i mBaile Átha Cliath.

Stay up-to-date Fan ar an eolas


News Nuacht

Follow the latest news from the Ireland 2016 team including updates of events and programme updates.

Faigh an nuacht is déanaí ó fhoireann Éire 2016, imeachtaí nua agus athruithe ar an gclár ina measc.Partners Comhpháirtithe

Stay up-to-date with our Partners and follow what’s on in your area, helping to commemorate Ireland 2016.

Fan ar an eolas maidir lenár gComhpháirtithe agus an méid a bheidh ar siúl i do cheantar féin chun Éire 2016 a chomóradh.